Ασφάλιση Μεταφορών

Ο Κλάδος Μεταφορών είναι ο πιο παλιός κλάδος όπου διαπιστώθηκε η πρώτη μορφή ασφάλισης σε κανόνες ασφαλιστικού κινδύνου και ο κλάδος που ασφαλίζει τις ζημιές ή απώλειες των μεταφερομένων εμπορευμάτων έναντι κινδύνων που πιθανόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους.

Η ασφάλιση μεταφορών καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους καθώς και την Αστική Ευθύνη των ∆ιαμεταφορέων για ζημίες που θα προκληθούν στα μεταφερόμενα εμπορεύματα τρίτων. Συγκεκριμένα, προσφέρεται η ασφάλιση των εμπορευμάτων ή της Ευθύνης κατά τη μεταφορά τους ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, (δηλαδή: χύμα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα φορτία ή γενικά φορτία), τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό – αυτοκίνητο, πλοίο, αε-ροπλάνο, ταχυδρομείο, courier ή συνδυασμός αυτών δηλαδή μικτές / σύνθετες μεταφορές). Tα παρακάτω παραδείγματα χαρακτηρίζουν την ποικιλία επιλογών των ασφαλιζόμενων αντικειμένων :

 • Μηχανήματα
 • Αγροτικά προϊοντα
 • Βιομηχανικά προϊοντα
 • Πρώτες ύλες
 • Καύσιμα
 • Έργα τέχνης
 • Κοσμήματα
 • Κεραμικά
 • Οικοσκευές
 • Κειμήλια κ.λ.π

Η ασφάλιση των εμπορευματων παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται με μεγαλύτερη ευχέρεια εμπορεύματα, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση εμπορικοί κίνδυνοι και να επεκτείνονται σημαντικά οικονομικές δραστηριότητες ανα τον κόσμο. Οι ασφαλίσεις μεταφορών ακολουθούν τόσο τις διεθνώς αναγνωρισμένες Ρήτρες όσο και τις εφαρμοσμένες στην Ελληνική Αγορά.

Ρήτρα  C

Καλύπτεται η απώλεια του φορτίου λόγω ολικής απώλειας του μεταφορικού μέσου και χωρίς καμία συνεισφορά σε γενική αβαρία ή σώστρα.

Ρήτρα Β

Καλύπτονται οι κίνδυνοι της ρήτρας Γ και επιπλέον σεισμός, ηφαιστιακή έκρηξη, κεραυνός, αρπαγή απο τα κύματα, είσοδος νερού απο θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και απώλεια ολόκληρων δεμάτων απο πτώση τους κατα τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Ρήτρα Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός απο τις πάγιες εξαιρέσεις. Οι ανωτέρω καλύψεις θεωρούνται βασικές και μπορεί να συμπληρωθούν με άλλες καλύψεις και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορτίου.

Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις.

 • Ζημίες απο βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα.
 • Μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση
 • Ροή
 • Θράυση, στρέβλωση
 • Σκουριά, οξείδωση
 • Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή εκβολή απο τον πλοίαρχο ή αρπαγή απο τα κύματα.
 • Κίνδυνοι πολέμου, ναρκών
 • Κακόβουλη βλάβη.
 • Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος.
 • Κάλυψη παραμονής και έκθεσης.