Πού επένδυσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το τελευταίο έτος;

Κατά 79 εκατ. ευρώ μειώθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου 2022, σε σχέση Μάρτιο του 2021 και διαμορφώνεται στα 20,45 δισ. ευρώ, από 20,124 δισ. ευρώ. 

Όμως στο πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι μειωμένη κατά 558 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, μείωση που αποτυπώνει την νέα εικόνα που παρουσιάζουν οι αγορές μετοχών και ομολόγων, υπό την πίεση των πληθωριστικών πιέσεων που οδηγούν σε αυξήσεις επιτοκίων.

Τον τελευταίο χρόνο (με βάση των στοιχείων του τέλους Μαρτίου 2022) οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, ενώ αύξηση σημειώνει η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Αντιθέτως η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε ομόλογα μειώθηκε, ενώ οι τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σε μετοχές είναι ελαφρώς μειωμένες.

Το σύνολο Ενεργητικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με βάση τα στοιχεία του περασμένου Μαρτίου ως ποσοστό αναλύεται ως εξής: 

  • Ομόλογα 55,9%
  • Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 20,7%
  • Καταθέσεις 9,4%
  • Μετοχές 3,5%
  • Πάγια 3,5%
  • Δάνεια 0,9%
  • Αντιασφαλιστές/ Αντασφαλιζόμενοι 2,1%
  • Λοιπές απαιτήσεις 4,0%

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθαν στα 1,882 δισ. ευρώ, από 1,532 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021, αυξημένες κατά 350 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, στις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης κατά 319 εκατ. ευρώ και σε λοιπές χώρες κατά 23 εκατ. ευρώ.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Μέσα σε ένα χρόνο, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Μαρτίου 2022, οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 663 εκατ. ευρώ, στα 4,140 δισ. ευρώ από 3,477 δισ. ευρώ που ήταν το Μάρτιο του 2021.

Το μεγαλύτερο ποσό των τοποθετήσεων αφορά στα Ομολογιακά Κεφάλαια ανέρχεται στο 1,637 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 141 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, στα Μετοχικά Α/Κ ανέρχεται στο 1,252 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 235 εκατ. ευρώ, στα Μικτά Κεφάλαια αυξήθηκε κατά 62 εκατ. ευρώ και στα Λοιπά Α/Κ αυξήθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ.

Ομόλογα

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ομόλογα μειώθηκε κατά 1,028 δισ. ευρώ, σε 11,205 δισ. ευρώ , έναντι 12,233 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021.

Στους τίτλους του Εσωτερικού η αξία μειώθηκε κατά 1,246 δισ. ευρώ, στα 3,910 δισ. ευρώ, από 5,156 δισ. ευρώ. Στα ομόλογα της Ευρωζώνης αυξήθηκε στα 5,820 δισ. ευρώ από 5,612 δισ. ευρώ, ενώ στα ομόλογα των Λοιπών χωρών στα 1,475 δισ. ευρώ ελαφρώς αυξημένες.

Μετοχές

Οι τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σε μετοχές, στα τέλη Μαρτίου 2022, ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένες κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Η θέση σε μετοχές εσωτερικού μειώθηκε κατά 21 εκατ. ευρώ, στα 488 εκατ. ευρώ, στις λοιπές χώρες του ευρώ αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ στα 178 εκατ. ευρώ, ενώ στις λοιπές χώρες μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ, στα 34 εκατ. ευρώ.