Για την καλύτερη θωράκιση της Υγείας των κρατών μελών ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές

Εγκρίθηκε το πρώτο πακέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Με βάση τα «μαθήματα» που πήρε η κοινότητα από την πανδημία του κορωνοϊού οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν με 542 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 9 αποχές, το πρώτο πακέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Με την έγκριση αυτή ουσιαστικά το Κοινοβούλιο θέτει νέους κανόνες που αυξάνουν την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει και να ελέγχει την έξαρση μεταδοτικών νόσων και να αντιμετωπίζει διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («ECDC»). Το ECDC θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις αρχές των κρατών μελών, με φορείς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να διασφαλίζει ότι οι επιμέρους δραστηριότητές τους θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και ότι θα αλληλοσυμπληρώνονται. Το Κέντρο θα συντονίσει επίσης τις προσπάθειες για την τυποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή, την επαλήθευση, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Στόχος είναι τα δεδομένα που συλλέγονται να είναι συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα. Επιπλέον, το ECDC θα παρακολουθεί στενά την ικανότητα των εθνικών συστημάτων υγείας να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και να ανακάμπτουν από αυτές. Θα εντοπίζει κενά και θα παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις. 

Η νομοθεσία αποσαφηνίζει επίσης τις διαδικασίες για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων, οι νέοι κανόνες περιορίζουν τη δυνατότητα των χωρών να διαπραγματεύονται για την προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.

Η Πολωνή εισηγήτρια Joanan Kopcinska στην ομιλία της ανέφερε ότι το ECDC θα εκδώσει συστάσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας ενώ, θα βοηθήσει στο να διαμορφωθούν δείκτες υγείας με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών και συναφών απειλών για τη δημόσια υγεία. Στο εξής, όπως είπε, το Κέντρο θα είναι πιο ικανό να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις και να στηρίζει την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Από πλευρά της η Γαλλίδα εισηγήτρια Veronique Trillet-Lenoir σημείωσε ότι η νέα νομοθεσία ανταποκρίνεται σαφώς στην επιθυμία του 74% των Ευρωπαίων πολιτών που ζητούν να συμμετέχει η ΕΕ πιο ενεργά στη διαχείριση κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, όπως είπε, οικοδομείται βήμα προς βήμα. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα και στο πλαίσιο των συζητήσεων για μια πιθανή μελλοντική Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ» τόνισε κλείνοντας.