Συναγερμό για τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές αγορές σημαίνουν οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές!

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA – ESAs) εξέδωσαν κοινή έκθεση κινδύνου για το φθινόπωρο του 2022. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έχουν αυξήσει τις αδυναμίες σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές συμβουλεύουν τις εθνικές εποπτικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη μετά την πανδημία έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο πόλεμος και οι διαταραχές στο εμπόριο προκάλεσαν ταχεία επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών. Ενισχύει τις προϋπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις από την έντονη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων, επιδεινώνει τις ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση και αποδυναμώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού έχει αυξηθεί.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, έχουν επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η αστάθεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς έχει αυξηθεί σε γενικές γραμμές λόγω της υψηλής αβεβαιότητας. Μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες αυστηροποιούν τη νομισματική πολιτική. Ο συνδυασμός υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης και χαμηλότερου οικονομικού προϊόντος μπορεί να ασκήσει πίεση στην αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ενώ επηρεάζει αρνητικά την πιστωτική ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μείωση των πραγματικών αποδόσεων μέσω υψηλότερου πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές σε υψηλότερη ανάληψη κινδύνων σε μια εποχή που οι αυξήσεις των επιτοκίων δρομολογούν μια εκτεταμένη αναπροσαρμογή των χαρτοφυλακίων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες επιχειρησιακές προκλήσεις που σχετίζονται με αυξημένους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν μέχρι σήμερα ανθεκτικό παρά την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Υπό το φως των ανωτέρω κινδύνων και τρωτών σημείων, η Μικτή Επιτροπή των Εθνικών Εποπτικών Αρχών συμβουλεύει τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τις ακόλουθες δράσεις πολιτικής:

  1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προετοιμασμένα για επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που επωφελήθηκαν από τα προσωρινά μέτρα λόγω πανδημίας αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον, στον πληθωρισμό και στις υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων.
  2. Ο αντίκτυπος των περαιτέρω αυξήσεων των βασικών επιτοκίων και των πιθανών ξαφνικών αυξήσεων των ασφαλίστρων κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά γενικά θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.
  3. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις των κινδύνων πληθωρισμού.
  4. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους κινδύνους για τους ιδιώτες επενδυτές, ιδίως όσον αφορά προϊόντα όπου οι καταναλωτές ενδέχεται να μην συνειδητοποιούν πλήρως την έκταση των κινδύνων που εμπεριέχονται, όπως τα crypto-assets.
  5. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται προσεκτικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους κυβερνοκινδύνους για την αντιμετώπιση των απειλών που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρηματική συνέχεια.

Διαβάστε εδώ την έκθεση.